Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Pell&Mell s.r.o.

     se sídlem Podolská 241/23, Podolí, 147 00 Praha 4

identifikační číslo: 11953942

zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 356958

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodní platformy umístěné na internetové adrese www.nasizemedelci.cz

ÚČINNÉ OD 15.11. 2021

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Pell&Mell s.r.o., se sídlem Podolská 241/23, Podolí, 147 00 Praha 4, IČ: 11953942, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 356958 (dále jen „Zprostředkovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Zprostředkovatele a uživatelů vzniklých v souvislosti nebo na základě smlouvy o užívání (dále jen „Smlouva“) internetové obchodní platformy provozované Zprostředkovatelem (dále jen “Platforma”), uzavírané mezi Zprostředkovatelem a konkrétní fyzickou nebo právnickou osobou jako uživatelem (dále jen „Uživatel“). Tyto Obchodní podmínky zároveň upravují práva a povinnosti vzniklé mezi Uživateli na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Platformy. Platforma je Zprostředkovatelem provozována na webové stránce umístěné na internetové adrese cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní Platformy“).
  • Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy uzavírané mezi Zprostředkovatelem jako provozovatelem Platformy a Uživatelem a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy.
  • Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
  • Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění Obchodních podmínek může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
  • Provedená změna Obchodních podmínek bude Uživatelům oznámena alespoň čtrnáct (14) dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Obchodních podmínek e-mailem a na webové stránce. Uživatel je oprávněn změny Obchodních podmínek odmítnout, a to ve formě výpovědi doručené Zprostředkovateli elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na webové stránce. Výpovědní doba činí čtrnáct (14) dnů a počíná běžet následující den po doručení výpovědi Zprostředkovateli. Tuto výpověď je Uživatel oprávněn podat nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne oznámení změny Obchodních podmínek, jinak platí, že nové znění Obchodních podmínek akceptoval.
  • Právní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Uživatelem se řídí Smlouvou, těmito Obchodními podmínkami a dalšími případnými přílohami Smlouvy.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Na základě registrace Uživatele provedené na webové stránce může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Uživatel provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní Platformy umožňuje, může Uživatel provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní Platformy.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Zprostředkovatelem považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Zprostředkovatel může jednostranně zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj uživatelský účet déle než dva (2) kalendářní roky nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
  • Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Zprostředkovatele.
 3. PŘEDMĚT SMLOUVY – UŽITÍ PLATFORMY
  • Zprostředkovatel na Platformě umožňuje Uživatelům, kteří mají zájem o prodej zboží, a které pro tento účel Zprostředkovatel vystavil na webové stránce (dále jen “Prodejci”), nabízet zboží k prodeji Uživatelům, kteří projeví zájem o koupi zboží (dále jen “Kupující”).
  • Zprostředkovateli vzniká vůči Prodejcům nárok na provizi a případně na poplatky za jimi objednané služby, a to za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.
  • Kupní smlouvu uzavírají Prodejce a Kupující elektronicky. Právní vztah z kupní smlouvy existuje výlučně mezi Prodejcem a Kupujícím; Na úpravu práv a povinností z kupní smlouvy mezi Uživateli se použijí obecné právní předpisy, zejména občanský zákoník. Je-li Prodejce podnikatelem a Kupující spotřebitelem, použije se též úprava spotřebitelských smluv dle § 1810 a násl. občanského zákoníku.
  • Zprostředkovatel se podílí na uzavření kupní smlouvy mezi Uživateli (Kupujícím a Prodejci) jako přímý zástupce (zmocněnec) Prodejce výlučně v případech popsaných v tomto článku. Odesláním pokynu Zprostředkovateli k vystavení zboží na webové stránce Platformy, zmocňuje Prodejce Zprostředkovatele pro toto konkrétní zboží k tomu, aby za Prodejce dle jeho pokynů učinil nabídku Kupujícímu, vedl předsmluvní jednání s Kupujícím, uzavřel s Kupujícím kupní smlouvu a aby od Kupujícího převzal úhradu kupní ceny za zboží. Zmocnění podle tohoto článku je Prodejce oprávněn odvolat pouze z důvodu, že mu v souladu s těmito Obchodními podmínkami zanikla povinnost uzavřít příslušnou kupní smlouvu. Toto ustanovení spolu s konkrétní nabídkou slouží jako určení obsahu dohody o plné moci mezi Zprostředkovatelem a Prodejcem a současně jako doklad o rozsahu zástupčího oprávnění Zprostředkovatele (plná moc) vůči Kupujícímu. Od dohody o plné moci není možné odstoupit bez uvedení důvodu.
  • Zprostředkovatel neúčtuje Kupujícím žádné náklady na dodání zboží, neprovádí kontrolu nabízeného zboží a negarantuje splnění kupních smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení kupní smlouvy některým z Uživatelů, zejména v případě, kdy Prodejce nedodá Kupujícímu zboží dle kupní smlouvy nebo kdy Kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu, stejně tak jako neodpovídá za splnění všech povinností Prodejce vyplývajících z právních předpisů.
  • Zprostředkovatel neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita Uživatele nebyla správná.
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní Platformy je informativního charakteru a Prodejce (a též Zprostředkovatel jménem Prodejce) není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní Platformy obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Platformy.
  • Webové rozhraní Platformy obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní Platformy platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní Platformy. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní Platformy),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
   • způsobu doručení objednávaného zboží. Není-li ve formuláři webového rozhraní uvedeno jinak, platí, že Kupující je povinen si zboží převzít na výdejním místě Prodejce a že zboží je doručeno v okamžiku, kdy je Prodejcem připraveno k převzetí Kupujícím, a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky Prodejci prostřednictvím webového rozhraní Platformy je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodejci kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou Zprostředkovatelem považovány za správné. Zprostředkovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).
  • Zprostředkovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi Prodejcem a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodejcem prostřednictvím Platformy zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • Není-li mezi Zprostředkovatelem a Prodejcem ujednáno jinak, je zobrazování nabídek plně v kompetenci Zprostředkovatele. Zprostředkovatel má právo nabídku nezveřejnit či odstranit, a to např. tehdy, pokud porušuje dobré mravy nebo obecně platné právní předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst Zprostředkovatele.
  • Zprostředkovatel nenese odpovědnost za obsah a správnost informací uvedených v popisu zboží Prodejce. Zprostředkovatel si však vyhrazuje právo odstranit či změnit popis zboží, dozví-li se o porušení autorských práv či práv průmyslového vlastnictví Prodejcem.
  • Prodejci i Kupujícímu se zakazuje vyzývat druhou smluvní stranu transakce prostřednictvím elektronických komunikačních systémů Platformy k obchodování mimo Platformu, a to i v době po skončení nabídky či uzavření kupní smlouvy.
  • Uživatel bere na vědomí, že při odeslání zprávy prostřednictvím Platformy obdrží takovou zprávu v prvé řadě Zprostředkovatel, který je oprávněn ji obsahově zkontrolovat a až následně doručit druhému Uživateli. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo zprávu druhému Uživateli nedoručit, zejména pokud zpráva obsahuje jakýkoliv kontaktní údaj kteréhokoli z Uživatelů nebo třetí strany.
  • Při platbě Kupujícího prostřednictvím PLATEBNÍ BRÁNY, poskytne Zprostředkovatel automatizovaně prostřednictvím Platformy oběma stranám kupní smlouvy údaje nezbytné pro jejich vzájemnou identifikaci bezprostředně po připsání kupní ceny na Účet Zprostředkovatele.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu zboží včetně provize Zprostředkovatele a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy (dále jen “kupní cena”) se Kupující zavazuje uhradit v plné výši Zprostředkovateli, na účet vedený Zprostředkovatelem, na němž Zprostředkovatel eviduje platby jednotlivých transakcí zaúčtovaných ve prospěch Prodejců při využití platebního systému (Účet Zprostředkovatele), následujícími způsoby:

1)     bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

 • Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodejce ani Zprostředkovatel nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě že Zprostředkovatel akceptuje bezhotovostní platbu s použitím variabilního symbolu je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby za účelem párování platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Zprostředkovatele.
 • Kupující se zavazuje uhradit Zprostředkovateli kupní cenu předem způsobem uvedeným v článku 4.1. Obchodních podmínek. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodejcem Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Zprostředkovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodejce není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Zprostředkovatel Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 • Podle zákona o evidenci tržeb není Prodejce ani Zprostředkovatel povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně s ohledem na skutečnost, že platby dle těchto Obchodních podmínek probíhají výhradně bezhotovostním platebním stykem.
 • Je-li objednávka potvrzena Kupujícím, vzniká Zprostředkovateli vůči Prodejci nárok na provizi ve výši a za podmínek uvedených v „Provizních podmínkách a sazebníku poplatků“[Případně může být provize sjednána odděleně ve smlouvě], a to bez ohledu na to, zda bude kupní smlouva mezi Uživateli platně uzavřena či zda Uživatelé splní povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.
 • Zprostředkovatel se zavazuje částku kupní ceny jako zástupce Prodejce přijmout na Účet Zprostředkovatele, tuto částku pro Prodejce opatrovat a vyplatit ji výlučně za podmínek tohoto čl. 4.10.
  • Kupující splní svou povinnost k úhradě kupní ceny za Zboží úhradou příslušné částky na Účet Zprostředkovatele, a to metodou dle čl. 4.1. Obchodních podmínek.
  • Platba na Účet Zprostředkovatele se považuje za dokončenou nejpozději okamžikem připsání příslušné částky na takový účet. Před tímto okamžikem vyhodnotí Platforma platbu za dokončenou k okamžiku, kdy Zprostředkovatel přijal pozitivní autorizační odpověď od příslušné banky nebo clearingového a autorizačního centra.
  • Zprostředkovatel je oprávněn zrušit platbu provedenou Kupujícím, jestliže platba byla použitou platební bránou odmítnuta po převodu peněžních prostředků z bankovního účtu Kupujícího.
  • Veškeré prostředky na Účtu Zprostředkovatele, na který Zprostředkovatel přijímá platby od Kupujících, jsou vedeny odděleně od jiných peněžních prostředků Zprostředkovatele, které nejsou předmětem transakcí dle těchto Obchodních podmínek.
  • Tyto peněžní prostředky nemohou být použity k jinému účelu než k vyplacení jednotlivým Prodejcům, případně vrácení Kupujícím a zúčtování provize, na kterou vznikl Zprostředkovateli nárok v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
  • Bezprostředně po dokončení platby Kupujícím informuje Zprostředkovatel Prodejce o úhradě kupní ceny za zboží zasláním e-mailu na aktuální kontaktní adresu kterou Prodejce poskytl.
  • Zprostředkovatel vyplatí částku kupní ceny za zboží uhrazenou na Účet Zprostředkovatele Kupujícím sníženou o částku provize a poplatků, na něž Zprostředkovateli vznikl nárok, na bankovní účet Prodejce poskytnutý Zprostředkovateli nejpozději po uplynutí lhůty pro dodání zboží navýšené o 3 kalendářní dny.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • Odstoupení od kupní smlouvy
   • Smluvní strany berou na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
   • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.1. Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodejci odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Zprostředkovatelem, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny Prodejce, nebo na adresu elektronické pošty Prodejce.
   • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.2. Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodejci vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodejci. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodejci, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.2. Obchodních podmínek vrátí Prodejce kupní cenu Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to bezhotovostně převodem na účet Kupujícího uvedený na jeho uživatelském účtu. Prodejce je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodejci odeslal.
   • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
   • V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodejce také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodejce Kupujícímu kupní cenu (tj. včetně výše provize Zprostředkovatele, pokud nárok Zprostředkovatele na provizi trvá) bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
   • Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, platí, že darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodejci vrátit i poskytnutý dárek.
  • Odstoupení od Smlouvy mezi Zprostředkovatelem a Uživatelem
   • Zprostředkovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit uživatelský účet toho Uživatele, který podstatným způsobem porušil Smlouvu, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Zprostředkovatele, případně u kterého má Zprostředkovatel důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.
   • Zprostředkovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit uživatelský účet zejména z důvodu:
    • uvedení nepravdivých údajů při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů;
    • porušení pravidel pro nakládání s uživatelským účtem stanovených v těchto Obchodních podmínkách;
    • vyzývání k prodeji mimo Platformu;
    • že Prodejce bez důvodu hodného zřetele nepředal zboží v souladu s uzavřenou kupní smlouvou;
    • že Kupující bez důvodu hodného zřetele nepřevzal zboží v souladu s uzavřenou kupní smlouvou nebo neuhradil kupní cenu;
    • prodej zboží, jehož vlastnosti neodpovídají těm, co byly uvedeny v popisu příslušné nabídky Prodejce;
    • rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spam).
   • Výpověď Smlouvy
    • Uživatel má právo vypovědět Smlouvu i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí čtrnáct (14) dnů a počíná běžet první den následujícího po doručení výpovědi Zprostředkovateli. Výpověď musí být učiněna v písemné podobě na předepsaném formuláři dostupném na webové stránce. Uživatel je během výpovědní doby oprávněn činit pouze úkony směřující k dokončení Transakcí ze skončených Nabídek.
    • Zprostředkovatel má právo vypovědět Smlouvu i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí (14) dnů a počíná běžet první den následující po doručení výpovědi Uživateli. Tento krok nezbavuje Zprostředkovatele povinnosti splnit své závazky vůči Uživateli.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • Na základě uzavřené kupní smlouvy je Prodejce povinen dodat Kupujícímu Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, ve sjednaném množství a kvalitě a dodat jej Uživateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do doby, do které se zavázal zboží dodat Kupujícímu na základě konkrétní kupní smlouvy navýšené o dobu tří (3) dnů.
  • Není-li dohodnuto či dále stanoveno jinak, platí že Prodejce je povinen zboží dodat a Kupující je povinen si zboží převzít v den dodání na sjednaném výdejním místě Prodejce a že zboží je doručeno v okamžiku, kdy je Prodejcem připraveno k převzetí Kupujícím.
  • V případě, že je způsob dopravy a dodání dohodnut na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li Prodejce podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo dohodnuté s Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání, nebo bez zbytečného odkladu.
  • Jedná-li se o zboží podléhající rychlé zkáze, je Kupující povinen takové zboží převzít v den dodání na sjednaném výdejním místě Prodejce. V případě, že si Kupující nevyzvedne zboží podléhající rychlé zkáze, Kupující nemá právo na vrácení kupní ceny. Prodávající naopak má právo v takovém případě po uplynutí doby uvedené v tomto článku zboží opětovně vystavit a prodat, případně zboží z hygienických důvodů zlikvidovat. [doba pro vyzvednutí zboží by stejně jako doba pro dodání měla být vidět zřetelně již v objednávkovém formuláři.
  • V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodejce, jsou-li Prodejcem vydány a pokud s tím Zprostředkovatel souhlasí.
 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se obecně řídí příslušnými závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Kupující tímto bere na vědomí, že Zprostředkovatel pouze provozuje platformu a zprostředkovává uzavření kupní smlouvy mezi Prodejcem a Kupujícím a v žádném případě nijak neodpovídá za plnění poskytnuté Prodejcem. Kupující tímto výslovně souhlasí s tím, že Práva z vadného plnění je oprávněn uplatňovat výhradně u Prodejce.
  • Prodejce odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodejce odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodejce nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodejce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Prodejce má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodejce zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodejci vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat. Ustanovení platných právních předpisů týkajících se zboží podléhajícímu rychlé zkáze tímto nejsou dotčena.
  • Ustanovení uvedená v čl. 4. Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Prodejce. Je-li však v potvrzení vydaném Prodejcem ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodejce nebo v místě pro Kupujícímu bližším, uplatní Kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je Prodejce povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment výrobků Prodejce nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodejce. Prodejce je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Prodejcem k provedení opravy.
  • Kupující sdělí Prodejci, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodejce; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  • Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 3. Obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodejce nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
  • Komu svědčí právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodejce namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodejce za vady může upravit reklamační řád Prodejce.
 3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodejce není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodejce na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou na uživatelském účtu Kupujícího.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodejcem, Zprostředkovatelem a Kupujícím.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodejce je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Zprostředkovatel je oprávněn k zprostředkování prodeje provozování Platformy na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Smlouvy a kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodejce plní Prodejce prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 5. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Zprostředkovatele na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího uvedené v uživatelském účtu Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodejce prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodejce z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 6. DORUČOVÁNÍ
  • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou na uživatelském účtu Kupujícího.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody, úhradu smluvních pokut ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodejcem a Zprostředkovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  • Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

V Praze dne 15.11.2021

Shopping Cart