Odstoupení od smlouvy

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DODÁVCE ZBOŽÍ 

(podle ustanovení §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

uzavřené mezi 

Dodavatelem 

Název/obchodní firma: [•] 

IČ: [•] 

Sídlo: [•] 

Zákazníkem 

Jméno a příjmení/název/obchodní firma: [•] 

Datum narození/IČ: [•] 

Bydliště/sídlo: [•] 

Číslo smlouvy: [•] 

Uzavřené dne: [•] 

Jako Zákazník tímto odstupuji od nadepsané smlouvy o dodávce zboží č. ………………, uzavřené dne ………………, a to v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Žádám vás o písemné potvrzení ukončení smlouvy. 

V ……………… dne ……………… 

………………………… 

Jméno, příjmení/Název 

Zákazník 

Poznámka: 

1) Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon zákazníka, jenž je adresován druhé smluvní straně a jehož účinky nastávají okamžikem, kdy je doručen druhé smluvní straně, případně pozdějším datem, který zákazník jako odstupující smluvní strana v odstoupení od smlouvy stanoví. K platnosti zákazníkova odstoupení od smlouvy a vyvolání účinků odstoupení v žádném případě není třeba akceptace ze strany dodavatele, jeho souhlas či jiné svolení k tomu, že s takovým úkonem zákazníka souhlasí atd. 

2) Dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spotřebitel (mimo jiné) nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Shopping Cart