Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Společnost Pell&Mell s.r.o., se sídlem Podolská 241/23, Podolí, 147 00 Praha 4, IČ: 11953942, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 356958 (dále jen „Pell&Mell“), v rámci své činnosti shromažďuje a zpracovává osobní údaje fyzických osob. Společnost Pell&Mell dbá na ochranu Vašich osobních údajů, a zavazuje se proto zpracovávat Vaše osobní údaje pouze způsoby uvedenými v těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“). Tzv. „správcem osobních údajů“ je osoba, která rozhoduje o účelech a prostředcích shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů. Není-li v dalších zásadách vztahujících se ke konkrétním účelům zpracování uvedeno jinak, společnost Pell&Mell je správcem osobních údajů. 

2. Tyto Zásady upravují vzájemná práva a povinnosti Pell&Mell, jako správce osobních údajů a fyzických osob, jako subjektů osobních údajů (dále jen „Uživatel“) poskytujících Pell&Mell osobní údaje. Jejich předmětem je zejména úprava, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, jakož i informace o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, a dalších právech dle příslušných právních předpisů. 

3. Zpracování osobních údajů společností Pell&Mell probíhá v souladu se všemi relevantními právními předpisy, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). 

4. Uživatel zaškrtnutím souhlasu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jako jsou zejména: jméno a příjmení, datum narození, firma, adresa bydliště, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, jakož i dalších údajů, které Uživatel sdělí Pell&Mell i v budoucnu prostřednictvím webové platformy www.nasizemedelci.cz, elektronické pošty nebo telefonického rozhovoru (u podnikajících zákazníků a dodavatelů v podobě fyzických osob dále zpracováváme titul, pozici, název společnosti, platební údaje, jako je číslo bankovního účtu, IBAN, BIC) (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“). Titul, pozice a název společnosti jsou zpracovávány i v případě zástupců a zaměstnanců zákazníků a dodavatelů v podobě právnických osob. V případě, že nám poskytnete Osobní údaje jakékoli další 

osoby (například kontaktní údaje svého kolegy), jste povinen takové osobě současně předat kopii těchto Zásad zpracování osobních údajů. V případě, že Uživatel dobrovolně sdělí své rodné číslo, vztahují se ustanovení těchto Zásad rovněž na tento údaj. 

5. Zpracováváme také některé údaje související s připojením Uživatelů (jako je Vaše IP adresa, doménové jméno Vašeho poskytovatele připojení, typ Vašeho prohlížeče, operačního systému a platformy), statistické údaje a informace ohledně Vašeho chování, zvyků a preferencí (tyto informace se týkají navštívených stránek, vyžádaných informací a času stráveného na našich stránkách). 

6. Uživatel zaškrtnutím souhlasu uděluje souhlas s tím, aby Pell&Mell, jako správce Osobních údajů, zpracovávala jeho Osobní údaje poskytnuté při registraci a komunikaci na webové platformě www.nasizemedelci.cz, jakož i další poskytnuté Osobní údaje podle těchto Zásad. 

7. Uživatel prohlašuje, že se seznámil/a s těmito Zásadami a souhlasí s jejich zněním, Osobní údaje poskytuje dobrovolně, a to na dobu dvaceti (20) let pro účely uvedené v těchto Zásadách. Uživatel bere na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Svá práva může Uživatel vůči Pell&Mell vykonávat zasláním e-mailu na adresu [X]. 

8. Osobní údaje nemohou být zpracovávány bez řádného naplnění zákonných důvodů. Vaše Osobní údaje jakožto Uživatele proto zpracováváme jen: 

· s Vaším svobodným, výslovným a konkrétním souhlasem se zpracováním Vašich Osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů; nebo 

· je-li zpracování nezbytné pro plnění našich smluvních povinností vůči Vám nebo pro provedení opatření přijatých na Vaši žádost před uzavřením smlouvy; nebo 

· je-li zpracování nezbytné pro splnění naší právní povinnosti vyplývající ze zákona nebo jiného právního předpisu; nebo 

· je-li zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Vás nebo jiné fyzické osoby; 

· je-li zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů a nezasahuje nepřiměřeně do Vašich zájmů nebo základních práv a svobod. 

9. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Pell&Mell, a to pro účely: 

1) předání těchto údajů druhé straně kupní smlouvy; 

2) zasílání informací a obchodních sdělení ze strany Pell&Mell 

3) formulování dalších nabídek služeb ze strany Pell&Mell, především týkající se obchodních příležitostí v oblasti prodeje a nákupu zboží; 

4) monitorování našich činností (měření a vypracování statistik prodejů, počtu zákazníků atd.); 

5) správy našeho IT, včetně řízení infrastruktury a bezproblémového chodu našeho podnikání; 

6) zvyšování kvality našeho zboží a služeb; 

7) ochrany našich ekonomických zájmů; 

8) správy našich archivačních systémů; 

9) odpovědí na dotazy úřadů či soudů; 

10) souladu se zákonem; 

11) fúzí a akvizic; 

12) prevence podvodných jednání; 

13) přípravy nabídek a plnění smluv (včetně komunikace se subdodavateli); 

14) nákupů, plnění, fakturace a účetnictví; 

15) řízení vztahů se zákazníky, dodavateli a partnerskými programy; 

16) monitorování činností v našich prostorách, včetně souladu s příslušnými předpisy, včetně zdravotních a bezpečnostních předpisů; 

17) zasílání newsletterů a propagačních e-mailů o našem zboží a službách a dalších zajímavých informacích, například prostřednictvím cílené reklamy na sociálních sítích; 

18) organizace propagačních akcí a kampaní; 

19) plánování a dodání zboží a služeb zákazníkům (včetně komunikace se subdodavateli); 

20) řízení vztahů se zákazníky; 

21) zpracování (personalizovaných) objednávek a k informování zákazníků o stavu jejich objednávky (pokud je to třeba); 

22) oslovování a selekce; 

23) fakturace a účetnictví; 

24) odpovědí na dotazy zákazníků, včetně telefonních dotazů; a 

25) organizace propagačních akcí a kampaní. 

10. Uživatel souhlasí s tím, aby byl Pell&Mell nebo jejím partnerem kontaktován prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu. 

11. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých zpracovávaných Osobních údajích. 

12. Zpracováním Osobních údajů Uživatele může Pell&Mell pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Uživatel zároveň výslovně souhlasí s tím, že je Pell&Mell oprávněna předat Osobní údaje Uživatele druhé smluvní straně kupní smlouvy. 

13. Zpracování Osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR a platných právních předpisů v souvislosti s ochranou Osobních údajů. Za účelem ochrany dat včetně Osobních údajů Pell&Mell přijala odpovídající formu zabezpečení, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem, případně interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s Osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti. 

14. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Společnosti. 

15. Uživatel jako subjekt údajů má následující práva: 

a) Právo na přístup k Osobním údajům. Uživatel má právo získat od Pell&Mell potvrzení, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto Osobním údajům a k následujícím informacím: 

· účely zpracování; 

· kategorie dotčených Osobních údajů; 

· příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; 

· plánovaná doba, po kterou budou Osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 

· existence práva požadovat od Pell&Mell opravu nebo výmaz Osobních údajů týkajících se Uživatele nebo omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 

· právo podat stížnost u dozorového úřadu; 

· veškeré dostupné informace o zdroji Osobních údajů, pokud nejsou získány od Uživatele. 

· Právo žádat od Pell&Mell kopii zpracovávaných Osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na žádost Uživatele může Pell&Mell účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže Uživatel podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud Uživatel nepožádá o jiný způsob. 

b) Právo na opravu. Uživatel má právo na to, aby Pell&Mell bez zbytečného odkladu opravila nepřesné Osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Uživatel právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

c) Právo na výmaz (právo “být zapomenut”). Uživatel má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala Osobní údaje, které se ho týkají, a Společnost má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

· Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 

· Uživatel odvolá souhlas, na jehož základě byly Osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 

· Uživatel vznese námitky proti zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu; 

· Osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

· Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky; 

· Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě. 

d) Právo na omezení zpracování. Subjekt údajů má právo na to, aby Pell&Mell omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: 

· Uživatel popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Pell&Mell mohla přesnost Osobních údajů ověřit; 

· zpracování je protiprávní a Uživatel odmítá výmaz Osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; 

· Pell&Mell již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Uživatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

e) Právo na přenositelnost Osobních údajů. Uživatel má právo získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Pell&Mell, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Pell&Mell bránila, a to v případě, že: 

· zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním Osobních údajů nebo jde o zpracování Osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy s Uživatelem; a současně 

· zpracování se provádí automatizovaně. 

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má Uživatel právo na to, aby Osobní údaje byly předány Pell&Mell přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost Osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody třetích osob. 

f) Právo vznést námitku. Pokud se Osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Uživatel právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování Osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud Uživatel vznese námitku proti zpracování 

pro účely přímého marketingu, nebudou již Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

g) Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování. Uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování Osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Uživateli), které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Uživatelem a Pell&Mell, nebo je založeno na výslovném souhlasu Uživatele; v těchto případech však má Uživatel právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Pell&Mell, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí. 

h) Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Uživatel má právo podat stížnost proti zpracování svých Osobních údajů Pell&Mell u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

i) Právo odvolat svůj souhlas. Pokud je zpracování Osobních údajů založeno na souhlasu Uživatele, má Uživatel kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu nasizemedelci@gmail.com. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování Osobních údajů, které provádí Pell&Mell na základě jiného právního titulu, zejména za účelem plnění smlouvy, nebo zákonnost zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání. 

16. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s webovou platformou www.nasizemedelci.cz a zde poskytovanými službami a/nebo se společností Pell&Mell na elektronickou adresu Uživatele, popřípadě s informováním o těchto službách telefonicky. 

17. Pell&Mell je oprávněna zpracovávat a analyzovat veškeré informace z objednávek a poptávek Uživatele jako jsou například specifikace zakoupeného zboží a tyto údaje využít ke své vnitřní potřebě nebo formulaci výhodnější nabídky. 

18. Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Pell&Mell prostřednictvím elektronické adresy nasizemedelci@gmail.com 

19. Tyto Zásady mohou být kdykoli změněny. O všech budoucích změnách zpracování Osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách, bude Uživatel předem informován prostřednictvím našich webové platformy (například prostřednictvím vyskakovacích oken) a prostřednictvím běžných komunikačních kanálů (například e-mailem).

Shopping Cart